Anunţuri / Angajări

 10 iunie 2022
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:


  1. Tehnician, normă întreagă, perioada nedeterminată - specialitatea pescuit și acvacultură - un post

  Cerințele postului:
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de învățământ acreditate în condiţiile legii;
 • cunoașterea tematicii și bibliografiei menționate în anunț;
 • capacitate de lucru în laborator/pe teren;
 • cunoştinţe medii privind lucrul pe calculator;
 • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.
  Principalele atribuții:
 • participă la efectuarea de analize de laborator/măsurători folosind echipamentele specifice;
 • utilizează și întreține echipamentele specifice din laboratorul de acvacultură;
 • participă la activități de teren pentru colectare probe;
 • participă la diferite activități suport specifice Departamentului Resurse Marine Vii al INCDM;
  Bibliografie:
 1. Niță V., Nenciu M. (2020). Ghid practic de conchilicultură, Editura CD Press, București, ISBN 978-606-528-510-1, 81 p.;
 2. Niță V., Nenciu M., Geicu-Cristea M., Sidor-Buhai D., Ivănică M., Buhai D. (2021). Ghid de bune practici pentru zona costieră românească în ceea ce priveşte pescuitul de moluște, Tulcea, ISBN 978-973-0-34982-5: 68 p.
 3. Radu Gh., Radu E. (2008). Determinator al principalelor specii de peşti din Marea Neagră. Editura Virom, Constanţa, 557 p.;
 4. Radu Gh., Radu E., Nicolaev S., Anton E., (2008). Atlas al principalelor specii de pești din Marea Neagră. Pescuitul marin românesc. Editura Virom, Constanța, ISBN 978-973-7895-32-5, 293 p.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, bd. Mamaia nr. 300, Constanta.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, la tel. 0241-540870/ interior 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul www.alpha.rmri.ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.
Persoana de contact: dna. Oana MEIȚĂ, Șef Birou Resurse Umane
Telefon 0241/540.870 int. 129.


  2. Tehnician, normă întreagă, perioada nedeterminată - specialitatea mediu/chimie/ecologie - un post

  Cerințele postului:
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de învățământ acreditate în condiţiile legii;
 • cunoașterea tematicii și bibliografiei menționate în anunț;
 • capacitate de lucru în laborator/pe teren;
 • cunoştinţe medii privind lucrul pe calculator;
 • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.
  Principalele atribuții:
 • participă la efectuarea de analize de laborator/măsurători folosind echipamentele specifice;
 • utilizează și întreține echipamentele specifice din laboratorul de acvacultură;
 • participă la activități de teren pentru colectare probe;
 • participă la diferite activități suport specifice Departamentului Resurse Marine Vii al INCDM;
  Bibliografie:
 1. Extras din procedura de prelevare LMA
 2. Grasshoff K et al. 1999. Methods of Seawater analysis. Cap.1 Sampling.
 3. Pincovschi E., 1975. Indrumatorul laborantului chimist. Partea a doua.
 4. Patroescu C., Ganescu I,1980 Analiza apelor. Cap 2.1 Recoltarea, 2.2 Conservarea probelor recoltate
 5. Antipa Gr., 2010. Cap. II. Marea Neagră ca mediu de trai. Ecologia și bionomia ei. (Pag. 89-120) din Marea Neagră. Vol.1. Oceanografie, bionomia și biologia generală a Mării Negre, Ed. Tipo Moldova, Iași.
 6. Băcescu, M.C., Muller G.I., Gomoiu M.-T., 1971. Caracterizarea fizio-geografică a litoralului și a platformei continentale românești (pag. 28-33)

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, bd. Mamaia nr. 300, Constanta.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, la tel. 0241-540870/ interior 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul www.alpha.rmri.ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.
Persoana de contact: dna. Oana MEIȚĂ, Șef Birou Resurse Umane
Telefon 0241/540.870 int. 129.

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documente necesare pentru angajare

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici


  3. Inspector resurse umane - cod COR 333304, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post

  Condiții de înscriere:
 • Studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic, în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență;
 • Curs de specializare Inspector Resurse Umane, acreditat ANC;
 • Cunoștințe solide de legislația muncii și salarizare;
 • Cunoștințe operare REVISAL;
 • Vechime minimă în domeniul resurselor umane: 3 ani;
 • Cunoașterea și utilizarea programelor MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit - nivel mediu;
 • Experiența în utilizarea unui soft de calcul salarial constituie avantaj;
 • Depunerea la dosar a minim unei scrisori de recomandare.
  Bibliografie și tematică:
 • Hotărărea de Guvern nr. 253/2015 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu;
 • Ordonanța Guvernului 57/2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, actualizata cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modoficările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 62/2011 a dialogului social – republicată;
 • Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților, actualizată;
 • Ordinul nr.64/2003 pentru aprobarea modelului cadrul al Contractului Individual de Muncă, actualizat;
 • Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificarile ulterioare;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare;
 • Hotărărea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documente necesare pentru angajare

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 04.07.2022
Locul de desfășurare al concursului: sediul INCDM, B-dul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 05.07.2022;
Contestația la selecția dosarelor: 06.07.2022;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 08.07.2022
Data organizării concursului: 11.07.2022, ora 11.00 AM
Nota minimă de promovare a probei scrise: 7.50. Candidații care obțin nota minimă vor susține apoi interviul.
Afișare rezultate concurs: 12.07.2022
Contestația la rezultatele concursului: 13.07.2022
Răspuns la contestațiile privind rezultatele concursului: 14.07.2022
Dată afișare rezultate finale ale concursului: 15.07.2022

Data publicării anunţului pe site: 10.06.2022, 12:00 EEST.
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:


  Inspector resurse umane, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post

  Condiții de înscriere:
 • Studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic, în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență;
 • Curs de specializare Inspector Resurse Umane, acreditat ANC;
 • Cunoștințe solide de legislația muncii și salarizare;
 • Cunoștințe operare REVISAL;
 • Vechime minimă în domeniul resurselor umane: 3 ani;
 • Cunoașterea și utilizarea programelor MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit - nivel mediu;
 • Experiența în utilizarea unui soft de calcul salarial constituie avantaj;
 • Depunerea la dosar minim a unei scrisori de recomandare.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 23.05.2022
Locul de desfașurare al concursului: sediul INCDM, Bdul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 24.05.2022;
Contestația la selecția dosarelor: 25.05.2022;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 26.05.2022

Dată organizare concurs: 02.06.2022, ora 11.00 AM
Afișare rezultate concurs: 03.06.2022.
Contestația la rezultatele concursului: 06.06.2022
Răspuns la contestațiile privind rezultatele concursului: 07.06.2022
Data afișării rezultatelor finale ale concursului: 08.06.2022

Persoana de contact: dna Oana MEITA, Sef Birou Resurse Umane
Telefon 0241543288 sau 0241540870 int. 129.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Cerințele postului și bibliografia

Data publicării anunţului pe site: 09.05.2022, 13:00 EEST.


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:


  Auditor intern, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post; cod COR 241105

  Cerințele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională/curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept ;
 • dovada competențelor necesare se va face prin inscrierile din carnetul de muncă/adeverința de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor 2.3.3.4. din HG 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 10.05.2022
Locul de desfașurare al concursului: sediul INCDM, Bdul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 12.05.2022;
Contestația la selecția dosarelor: 13.05.2022;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 16.05.2022
Dată probă interviu: 18.05.2022, ora 11.00 AM
Rezultatele finale vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data suținerii probei de concurs.
Persoana de contact: dna Oana MEITA, Sef Birou Resurse Umane
Telefon 0241543288 sau 0241540870 int. 129.

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Cerințele postului și bibliografia

Data publicării anunţului pe site: 23.03.2022, 12:00 EET.


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:


  Auditor intern, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post.

  Cerințele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională/curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept ;
 • dovada competențelor necesare se va face prin inscrierile din carnetul de muncă/adeverința de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor 2.3.3.4. din HG 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 13.12.2021
Locul de desfașurare al concursului: sediul INCDM, Bdul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 14.12.2021;
Contestația la selecția dosarelor: 15.12.2021;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 03.11.2021
Dată probă interviu: 20.12.2021, ora 11.00 AM
Rezultatele finale vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data suținerii probei de concurs.
Persoana de contact: dna Oana MEITA, Sef Birou Resurse Umane
Telefon 0241543288 sau 0241540870 int. 129.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, dupa cum urmeaza:


  Un post de tehnician /cu norma intreaga /perioada nedeterminata.

  Cerinţele postului:
 • studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat in cadrul unei institutii de invatamant acreditate in conditiile legii;
 • cunostinte medii privind lucrul pe calculator;
 • capacitate de lucru pe teren si pe mare (proba de mare este eliminatorie);
 • participarea la activitatile de teren, inclusiv expeditii pe mare pentru colectare probe;
 • utilizarea echipamentelor specifice activitatilor de teren;
 • activitati de intretinere a echipamentelor specifice muncii de teren;
 • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
 • activitati de intretinere a echipamentelor specifice muncii in laborator;
 • participarea la diferite activitati suport specifice departamentului in cadrul caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie si Biologie Marina;
 • cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala reprezinta un avantaj.

 • Nota de promovare a concursului este minim 7.00.

Dosarele de concurs se depun in termen de:10. zile lucratoare de la data publicarii anuntului in ziar, la Biroul Resurse Umane al:I. N. C. D. M. -Grigore Antipa-Constanta, bd. Mamaia nr. 300-Constanta.
Informatii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M. -Grigore Antipa-Constanta, la tel. 0241-540.870/interior. 129, Birou Resurse Umane sau de pe site-ul: www.rmri.ro, sectiunea despre noi /anunturi /angajari.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs

Concursul va avea loc pe data de 17.02.2022, ora 10.00 AM la sediul Institutului, aflat în Bulevardul Mamaia, nr. 300.

Rezultatele concursului susținut în data de 17.02.2022 pot fi consultate aici.

Data publicării anunţului pe site: 12.10.2021, 15:50 EEST.

Data actualizării anunţului: 21.02.2022, 11:00 EET.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 300, scoate la concurs un post vacant de auditor intern, cod. COR. 241105-1, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată:

  Cerinţele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licență în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională / curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept;
 • dovada competențelor necesare se va face prin înscrierile din carnetul de muncă/adeverinta de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor: 2, 3, 3, 4 din HG. 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie avantaj.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, Bd. Mamaia nr. 300, Constanţa.
Informaţii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, la tel. 0241-540870/interior. 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul instituţiei: www.rmri.ro, secţiunea Despre noi-->Anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Bibliografie
Modelul de cerere pentru înscrierea la concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs

Data publicării anunţului pe site: 01.10.2021, 14:20 EEST.