Concurs pentru ocuparea funcției de
Director General al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” are sediul în municipiul Constanța, Bulevardul Mamaia nr 300, județul Constanța.

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, dezvoltare tehnologică şi inovare, de interes public şi național, în domeniul oceanografiei, ingineriei marine și costiere, ecologiei și protecției mediului marin, în conformitate cu prevederile din Anexa 2a) la Hotărârea Guvernului nr. 253 din 15 aprilie 2015 privind înființarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției mediului, ecologiei și dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, precum și pentru actualizarea datelor de patrimoniu, publicată în Monitorul Oficial nr.291 din 29 aprilie 2015, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016. Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016.
Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.

O copie a anunțului în ziarul “Adevărul” din data de 15 martie 2023 poate fi consultată aici .

În conformitate cu prevederile art. 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016, la secţiunea dedicată concursului sunt disponibile următoarele documente:

 1. regulamentul de organizare şi funcţionare a INCDM “Grigore Antipa”;
 2. contractul colectiv de muncă în vigoare, încheiat conform legii;
 3. ultimele două rapoarte anuale de activitate ale INCDM “GrigoreAntipa”:
 4. ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, întocmite conform legii, precum şi indicatorii de referinţă din ultimul an încheiat:
 5. lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare;
 6. un raport financiar care să includă: ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs;
 7. lista cu principalele acte normative aplicabile INCDM “Grigore Antipa”;
 8. actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I şi, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II:
 9. domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCDM “Grigore Antipa”;
 10. modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu MCID, care include şi fişa postului:
 11. bibliografia.